Üldine teave

Käesolev privaatsusteade selgitab, kuidas Võrdle OÜ (edaspidi „Võrdle“ või „meie“) sinu isikuandmeid kogub ja kasutab. Samuti määratleb see ära, millised on sinu õigused meie suhtes ja kuidas sa oma õiguseid kasutada saad.

Vastutav andmetöötleja on Võrdle OÜ (registrikood 14244266). Võid meiega alati ühendust võtta e-kirja teel aadressil kiri@vordle.ee.

Võrdle OÜ kohustub kaitsma vordle.ee kasutajate isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadusele, Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusele 2016/679 (edaspidi nimetatud andmekaitsemäärus) ja muule kohaldatavale seadusandlusele.

Teatud tingimustel on sul õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes. Oma õiguste kohta saad lugeda lähemalt privaatsusteade vastavast alajaotusest (vt allpool).

On oluline, et enne meie teenuste kasutama hakkamist loed meie privaatsusteate läbi ja saad sellest aru.

Põhimõisted

Isikuandmed on kõik tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga seotud andmed. Isikuandmeteks on näiteks nimi, aadress, telefoninumber, isikukood ja e-kirja aadress. Samuti võivad isikuandmeteks olla sinu IP-aadress ja teave selle kohta, kuidas sa meie kodulehte külastades käitud.

Isikuandmete töötlemise all mõistetakse isikuandmete igasugust käsitlemist nagu nende kogumine, analüüsimine, muutmine, salvestamine ja säilitamine jne.

Vastutav andmetöötleja on see pool, kes üksi või kellegagi koos määratleb ära isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning kes vastutab selle eest, et isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kohaldatava seadusandlusega.

Milliseid andmeid me kogume ja miks

Eesmärk: teenuse osutamine (tarbijakrediidi vahendamine)
Õiguslik alus: lepingu täitmine ja õigustatud huvi (andmekaitsemääruse art 6 p 1 b ja 1f )
Töötlemise viisid
 • laenutaotluse vastuvõtmine ja kontroll,
 • laenutaotluse edastamine pankadele ja laenuandjatele, kellega me koostööd teeme,
 • kliendisuhtlus nii e-kirja kui ka tekstisõnumite teel, chat-kanali kaudu ja juhtumipõhiselt telefoni teel,
 • telefonikõnede salvestamine,
 • kliendisuhte haldamine,
 • laenutaotluste vastuste edastamine,
 • vahendustasude arvestamine ja selle osas laenuandjatele arvete esitamine.
Isikuandmete kategooriad
 • nimi, isikukood
 • kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress)
 • kontonumber,
 • IP-aadress,
 • info taotletava laenu tingimuste kohta,
 • krediidivõimelisust iseloomustavad andmed ja dokumendid (sissetulekud, kohustused, maksehäired, perekonnaseis, ülalpeetavad, pangakonto väljavõte jms),
 • andmed tegevusala kohta (tööandja, amet jms),
 • eluaseme andmed,
 • teave kaastaotlejate või käendajate kohta (vajadusel),
 • teave Võrdle vahendusel sõlmitud laenulepingute kohta,
 • kliendi pöördumised, kaebused jms ning vastused neile.

Kellel võib olla juurdepääs sinu isikuandmetele? Seoses tarbijakrediidi vahendamisega edastame sinu laenutaotluse järgmistele koostööpartneritest pankadele ja laenuandjatele: AB Fjord Bank, TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal, AS Saare Kalur, Primero Finance OÜ, Svea Finance AS ja Bondora AS. Edastame sinu laenutaotluse üksnes nendele laenuandjatele, kelle põhitingimused sobivad sinu laenutaotlusega. Laenuandjad kasutavad sinu andmeid eelkõige seadusest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks, sh krediidivõimelisuse hindamiseks ja „tunne oma klienti“ põhimõtte rakendamiseks. Palun pane tähele, et pangad ja laenuandjad, kellele me sinu laenutaotluse edastame, on sinu isikuandmete osas iseseisvateks vastutavateks andmetöötlejateks. Laenuandjad lähtuvad isikuandmete töötlemisel enda poolt avaldatud isikuandmete töötlemise põhimõtetest, millega on võimalik tutvuda laenuandjate kodulehtedel ning milles toodud tingimustega sa Võrdle teenust kasutades nõustud. Seetõttu soovitame enne laenutaotluse esitamist tutvuda kindlasti ka laenuandjate andmekaitsetingimustega, mis on avaldatud laenuandjate veebilehtedel jaotises privaatsusteade, privaatsuspoliitika, isikuandmete töötlemine, kliendiandmete töötlemise põhimõtted vms.

Klienditeenindust reguleerime Tawk.to inc chat teenuse kaudu.

Automaatne otsustamine: Selline menetlus tähendab enamikel juhtudel seda, et laenuandjad, kellega me koostööd teeme, teevad otsused automaatselt laenutaotluses esitatud andmete põhjal. Hindamine on erinev, kuid selle aluseks on üldjuhul sinu krediidireiting, maksekohustused, võlad, sissetulekud ja muud sarnased andmed. Teatud juhtudel on sul õigus nõuda mitte-automaatset otsustamist. Automaatse otsustamise kohta lisainfo saamiseks tutvu laenuandjate veebilehtedel avaldatud andmekaitsetingimustega.

Õigus esitada andmete töötlemise osas vastuväiteid: Isikuandmete töötlemine nimetatud eesmärgil on vajalik selleks, et Võrdle saaks oma teenust pakkuda. Seega, kui sa ei soovi meile eelpool nimetatud andmeid avaldada, siis ei saa me kahjuks sulle oma teenust pakkuda.

Säilitamise tähtaeg: Sellel eesmärgil võime sinu andmeid töödelda 24 kuu jooksul alates laenutaotluse tegemisest. Kui töötleme samu andmeid ka muudel privaatsusteates kirjeldatud eesmärkidel ja alustel, siis jätkame selliste andmete töötlemist vastava eesmärgi juures avaldatud säilitamistähtaja jooksul. Juhul, kui sinuga seotud andmed sisalduvad meie raamatupidamisdokumentides, siis selliseid andmeid oleme kohustatud säilitama 7 aastat.

Eesmärk: turundustegevused
Õiguslik alus: nõusolek või õigustatud huvi (andmekaitsemääruse art 6 p 1a või 1f)
Töötlemise viisid
 • kliendigruppide segmenteerimine,
 • otseturundus e-posti teel,
 • turundustegevuste analüüsimine,
 • “Lookalike”- sihtrühmade ja kohandatud sihtrühmade loomine Facebookis
 • “Similar audience”-omaduse loomine Google Adwords ja Bing reklaamivõrgustikus.
Isikuandmete kategooriad
 • nimi,
 • sünniaeg,
 • e-posti aadress,
 • IP aadress,
 • geograafiline piirkond,
 • „küpsised“,
 • otseturunduse lubamise ja keelamisega seotud info.

Kellel võib olla juurdepääs sinu isikuandmetele? Turundustegevustes kasutame erinevaid teenusepakkujaid nagu Twilio SendGrid (e-kirjade laialisaatja), Facebook Inc, Hotjar ltd, Google Inc ja Bing Inc.

Õiguslik alus: Sinu kontaktandmeid kasutame otseturunduseks üksnes juhul, kui oled avaldanud selleks nõusolekut. Kui oled varasemalt kasutanud Võrdle poolt vahendatavaid teenuseid, siis võime edastada sulle sarnaste teenuste ja toodete kohta infot ka õigustatud huvi alusel. Muid andmeid kasutame turundustegevustes õigustatud huvi alusel, kusjuures arvestame sellega, et töötlemine ei riivaks märkimisväärselt sinu privaatsust.

Õigus esitada andmete töötlemise osas vastuväiteid: Me hindame sinu privaatsust ja lubame, et ei töötle isikuandmeid otseturunduseks juhul, kui sa seda ei soovi. Saad oma nõusoleku tagasi võtta ja keelduda edasiste pakkumiste saamisest, võttes meiega ühendust e-kirja teel aadressil kiri@vordle.ee või kasutades pakkumise e-kirjas lõpus olevat spetsiaalselt linki.

Säilitamise tähtaeg: Otseturustuse eesmärgil kasutatavaid kontaktandmeid säilitatakse tähtajatult kuni otseturustuseks antud nõusoleku tagasivõtmiseni. Kui andmete töötlemise aluseks on õigustatud huvi, siis võime sinu isikuandmeid turunduse eesmärgil töödelda 24 kuu jooksul alates laenutaotluse esitamisest Võrdle poolt hallatavas veebikeskkonnas.

Eesmärk: rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine, pettuste ennetamine ja turvalisuse tagamine
Õiguslik alus: juriidilise kohustuse täitmine või õigustatud huvi (andmekaitsemääruse art 6 p 1c või 1f)
Töötlemise viisid
 • kahtlasele tegevusele viitava teabe kogumine ja analüüsimine,
 • rahapesu või terrorismi rahastamise kohta tekkinud kahtluste kohta teadete edastamine rahapesu andmebüroole
Isikuandmete kategooriad
 • nimi, isikukood,
 • IP-aadress,
 • telefoninumber,
 • aadress,
 • e-posti aadress,
 • kontonumber,
 • toimingud portaalis,
 • andmed isiku riikliku tausta kohta.

Kellel võib olla juurdepääs sinu isikuandmetele? Meil võib tekkida vajadus edastada sellel eesmärgil saadud andmeid koostööpartneritest pankadele ja laenuandjatele, samuti õiguskaitseorganitele (eelkõige Finantsinspektsioonile või Politsei- ja Piirivalveametile).

Õiguslik alus: Lisaks sellele, et meil on õigustatud huvi tagada oma veebikeskkonna, teenuse ja klientide turvalisus ja ennetada pettusi, on meil kohustus rakendada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud hoolsusmeetmeid.

Õigus esitada andmete töötlemise osas vastuväiteid: Me hindame sinu privaatsust ja sa võid nimetatud töötlemise kahtluse alla seada millal iganes, võttes meiega ühendust e-kirja teel aadressil adm@vordle.ee. Samas palume arvestada, et selles küsimuses on meil õigus tugineda asjaolule, et tegemist on juriidilise kohustuse täitmiseks läbiviidava vältimatu andmetöötlusega või et meie õigustatud huvi kaalub konkreetsel juhul üles sinu huvi.

Säilitamise tähtaeg: Sellel eesmärgil kogutud andmeid säilitame viie (5) aasta jooksul alates laenutaotluse tegemisest. Kui töötleme samu andmeid ka muudel privaatsusteates nimetatud eesmärkidel, siis pärast siin nimetatud säilitamistähtaja möödumist jätkame selliste andmete töötlemist vastava eesmärgi juures avaldatud säilitamistähtaja jooksul.

Kus me sinu isikuandmeid töötleme?

Püüdleme alati selle poole, et sinu isikuandmeid töödeldaks EL/EMP (Euroopa Liit/Euroopa Majanduspiirkond) liikmesriikides ning et kõik meie IT-süsteemid asuksid EL/EMP piirides.

Süsteemi taseme tugi- ja haldusteenuste osas võime siiski olla sunnitud edastama andmeid väljapoole EL/EMP asuvatesse riikidesse näiteks siis, kui jagame sinu isikuandmeid isikuandmete töötlejaga, kes kas ise või kelle alltöövõtja asub väljaspool EL/EMP või säilitab isikuandmeid väljaspool EL/EMP asuvas riigis.

Sõltumata sellest, millises riigis sinu isikuandmeid töödeldakse, võtame kasutusele kõik asjakohased õiguslikud, tehnilised ja organisatoorsed meetmed kindlustamaks, et meie poolt kasutatava teenusepakkuja andmekaitse tase vastab EL/EMP tasemele. Näiteks U.S. päritoluga teenusepakkujate puhul vaatame, et teenusepakkuja oleks liitunud Privacy Shield andmekaitseraamistikuga, mille kohta saad soovi korral täpsemat teavet siit: privacyshield.gov.

Millised on sinu õigused seoses sinu andmete töötlemisega?

Õigus saada teavet oma andmete töötlemise kohta. Oleme sinu isikuandmete töötlemisel alati avatud ja läbinähtavad. Juhul, kui soovite saada täpsemat ülevaadet sellest, kuidas me just sinu isikuandmeid töötleme, võid paluda juurdepääsu oma andmetele. Andmete väljastamine on sulle tasuta, kuid kui küsid korduvalt samu andmeid, siis võime sinult nõuda meie administratiivkulusid katvat mõistlikku tasu.

Õigus piirata andmete töötlemist. Sul on õigus nõuda, et piirame sinu isikuandmete töötlemist. Näiteks, kui vaidlustad oma isikuandmete õigsuse, võid nõuda meilt oma isikuandmete töötlemise piiramist selleks ajaks, mis meil kulub andmete õigsuse kontrollimiseks. Juhul, kui me ei vaja sinu isikuandmeid enam eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks, kuid sa vajad nimetatud andmeid õigusliku nõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, võid paluda meilt andmete töötlemise piiramist. See tähendab seda, et võid paluda, et me ei kustuta sinu isikuandmeid.

Õigus esitada vastuväiteid. Sul on alati õigus mitte võtta vastu reklaame ja esitada vastuväiteid mistahes oma isikuandmete töötlemisele, mis põhineb meie õigustatud huvil. Täpsemalt loe vastuväidete esitamise õiguse kohta iga eesmärgi alajaotuse juurest. Juhul, kui esitad vastuväiteid otseturundusele, lõpetame sinu isikuandmete töötlemise nimetatud eesmärgil ega saada sulle enam otseturundusega seotud postitusi.

Õigus andmete ülekantavusele ühest süsteemist teise. Juhul, kui meie õigus sinu isikuandmete töötlemisele põhineb sinupoolsel nõusolekul või sinuga sõlmitud lepingu täitmisel, on sul õigus nõuda, et kanname sinu poolt meile esitatud andmed üle teisele andmetöötlejale. Nimetatud õigus eeldab, et ülekandmine on tehniliselt teostatav ning et ülekanne viiakse läbi automaatselt.

Õigus isikuandmete kustutamisele. Teatud juhtudel on sul õigus isikuandmete kustutamisele, näiteks kui need ei ole enam vajalikud nende eesmärkide täitmiseks, milleks neid koguti. Teatud tingimustel peab Võrdle vastavalt seadusele teatud andmed säilitama ega saa neid seetõttu kustutada. Lisainformatsiooni leiad iga eelpool kirjeldatud töötlemiseesmärgi juurest.

Õigus andmeid parandada. Sul on õigus nõuda oma andmete parandamist või täiendamist, kui need on mingil põhjusel ebaõiged või puudulikud.

Oma õigusi võid kasutada meiega ühendust võttes. Saada meile e-kiri aadressil adm@vordle.ee ja selgita oma vastuväiteid või nõudeid (nt millisel eesmärgil või millise töötlemise me sinu soovi kohaselt peaksime lõpetama).

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Kui leiad, et sinu õigusi seoses isikuandmete töötlemisega on rikutud, on sul õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (aki.ee) või kohtu poole.

Kuidas sinu isikuandmeid kaitstakse?

Konfidentsiaalsuse, privaatsuse ja isikuandmetele juurdepääsu kaitsmiseks kasutame me kaasaegseid ja turvalisi IT-süsteeme. Oleme võtnud kasutusele spetsiaalsed turvameetmed, et kaitsta sinu isikuandmeid ebaseadusliku või lubamatu töötlemise eest, nagu ebaseaduslik juurdepääs, kaotamine, hävitamine ja kahjustamine. IT-süsteemid on kaitstud pahavaravastase tarkvara, tulemüüri tarkvara ja muude kaasaegsete vahenditega. Veebilehel kaitstakse andmeid krüpteeritud SSL-ühendusega ning krüpteeritud andmeedastusega.

Tagame, et juurdepääs sinu andmetele on ainult nendel töötajatel, kes seda tõepoolest oma tööülesannete täitmiseks vajavad. Meil on kehtivad isikuandmete töötlemist käsitlevad ettevõttesisesed reeglid ja eeskirjad ning koolitame oma personali töötlema isikuandmeid turvaliselt ja sinu privaatsust austavalt.

Kui kooskõlas privaatsusteates avaldatuga on meil vajalik edastada sinu andmeid kolmandatele isikutele, siis tagame, et andmed edastatakse üksnes vajalikus ulatuses (nt et meile teenust osutav isik saab juurdepääsu ainult nendele andmetele, mis on teenuse pakkumise ja toimimise seisukohalt olulised). Volitatud andmetöötlejatega sõlmime kirjalikud lepingud, mis tagavad kontrolli säilimise sinu isikuandmete töötlemise üle.

Andmed, mis ei ole aktiivses kasutuses (nt laenutaotluse andmed, mille osas menetlus on lõppenud), arhiveeritakse ning juurdepääs neile on piiratud.

Andmete füüsilise turvalisuse tagamiseks on meie tööruumidesse üksnes kontrollitud juurdepääs, kasutusel on kaasaegsed lukustus- ja turvasüsteemid.

Milline on lihtsaim viis meiega andmekaitset puudutavates küsimustes ühendust võtta?

Oleme määranud oma ettevõttes andmete töötlemise eest vastutava isiku ehk andmekaitsespetsialisti, kelle ülesanne on kanda hoolt selle eest, et me töötleme sinu isikuandmeid õigesti ja kooskõlas kohaldatava seadusandlusega. Meie andmekaitsespetsialistiga saad võtta ühendust, saates e-kirja aadressile: adm@vordle.ee.

Muudatused

Me võime teha privaatsusteatesse aeg-ajalt muudatusi. Privaatsusteate kehtiv versioon on alati saadaval Võrdle veebilehel. Kui me teeme selliseid uuendusi, mis on isikuandmete töötlemise seisukohast märkimisväärsed (näiteks andmetöötluse eesmärkide või isikuandmete kategooriate muutmine) või uuendusi, mis ei ole töötlemise seisukohalt olulised, kuid võivad olla olulised sinule, saad selle kohta teate Võrdle kodulehel piisavalt varakult enne uuenduste kehtima hakkamist.

Kehtiv alates 08.01.2019