Enne laenulepingu sõlmimist

 • Enne laenamist tuleb alati oma vajadusi ning võimalusi hinnata ning mõelda hoolega, kas laenamine on otstarbekas.
 • Hinda, kas laenusuhe sobib sinu isikliku laenuhuviga ja finantsolukorraga.
 • Mõtle läbi oma võimalikud elumuutused (kulude suurenemine, nt pere loomine või sissetulekute vähenemine, nt pensionile jäämine, töötasu vähenemine või töökaotus) ning kaalu, kuidas need laenu tagasimaksmise võimalust mõjutavad.
 • Esita laenuvahendajale ja laenuandjale alati kogu tõele vastav ja asjakohane informatsioon oma laenuhuvi, finantsolukorra, sissetulekute, kohustuste ja muu taotlusel küsitava kohta. Vastasel korral võib juhtuda, et laenuandja teeb sinu maksevõime koha valed järeldused ning pakutav laen ei sobi tegelikult sinu võimaluste ja vajadustega.
 • Varu aega ja tutvu lepinguga ning sulle esitatud lepingueelse teabe ja selgitustega, sealhulgas tarbijakrediidi teabelehega. Kaalu hoolikalt, kas pakutavad tingimused vastavad sinu vajadustele. Kui sul tekib küsimusi võta laenuandjaga ühendust.
 • Kui oled lepingu sõlminud, ent laenuvajadus kaob, on laenulepingust võimalik 14 päeva jooksul taganeda, esitades laenuandjale taganemisavalduse. Samuti on alati võimalik laenusumma ennetähtaegselt tagasi maksta.

Laenamisel tuleb arvestada laenamisega kaasnevate riskide ja kohustustega:

 • Laenumaksetega hilinemisel lisandub viivis. Samuti võivad lisanduda täiendavad kulud seoses võlgnevuse menetlemisega. Erinevate tasude täpsemate suurustega on võimalik tutvuda laenuandjate hinnakirjas. Lepingust tulenevatel juhtudel (nt informeerimiskohustuse mittetäitmisel) võidakse kohaldada leppetrahvi, mille suurus on määratud lepingus.
 • Lepingu rikkumisel võib laenuandja lepingu üles öelda ja nõuda kogu võla kohest tasumist. Täpsemad alused, millal ülesütlemine toimuda võib, sätestatakse laenulepingus.
 • Lepingu rikkumine võib kaasa tuua ka inkasso-, kohtu-, täite- või pankrotimenetluse, samuti vara aresti, sundmüügi või võlgnevuse sissenõudmise ning maksehäirete avalikustamise maksehäireregistris ning eeltoodu võib halvendada võimalusi saada laenu tulevikus. Sissenõudmisega seotud kulud tuleb hüvitada laenusaajal.

Laenulepingu täitmine

Laenuvahendaja ja laenuandjate soov on olla usaldusväärne partner oma klientidele. Et ennetada võimalikke probleeme laenu tagastamisel, soovitame järgida järgmisi nõuandeid:

 • Tasumisele kuuluvad summad (lepingu- ja haldustasud, laenu põhiosa ja intressimaksed jms) tuleb täita vastavalt lepingule ja maksegraafikule.
 • Veendu, et nõutav makse jõuaks laenuandja arveldusarvele igakuiselt hiljemalt laenu tagasimaksepäeval. Soovitame arvestada ka pankadevahelisele ülekandele kuluva ajaga.
 • Kui sul tekib kahtlusi, et sa ei suuda oma laenumakset õigeaegselt tasuda, soovitame koheselt pöörduda laenuandja poole ja arutada võimalikke lahendusi tekkinud olukorras.
 • Laenu ennetähtaegse tagastamise puhul soovitame sul arusaamatuste vältimiseks võtta laenuandjalt kinnitus laenu täies ulatuses tasumise kohta.
 • Laenuandjaga suhtlemisel hoia oma kontakte alati uuendatuna (eelkõige telefoninumber, e-mail ja postiaadress), et laenuandja tähtsad teated jõuaksid õigeaegselt sinuni.

Mida teha makseraskuste korral?

 • Kui leiad, et oled makseraskustes ja sul ei ole võimalik laenumakseid õigeaegselt tasuda, siis soovitame tutvuda nõuannetega, mida jagab finantsportaal minuraha.ee. Lisaks tasub sul koheselt oma murega laenuandja poole pöörduda ning tekkivaid probleeme ennetada.