1. Üldsätted

1.1.

Käesolevad veebilehe kasutustingimused (edaspidi „Kasutustingimused“) reguleerivad laenutaotluste esitamist veebilehel vordle.ee (edaspidi nimetatud „Veebileht“).

1.2.

Veebilehe haldajaks on Võrdle OÜ (registrikood 14244266, aadress Peetri tn 12, Tallinn, Harjumaa, 10415, e-post kiri@vordle.ee) (edaspidi „Võrdle“ või „meie“), mis tegutseb kutselise tarbijakrediidivahendajana (tegevusluba väljastatud Finantsinspektsiooni 11.12.2017 juhatuse otsusega 4.1-1/217).

1.3

Käesolevad tingimused on käsitletavad lepinguna Võrdle ja Veebilehe kasutaja (edaspidi „Kasutaja“ või „Sina“) vahel. Laenutaotluse esitamisega kinnitab Kasutaja ühtlasi nõustumist Kasutustingimustega ning kohustub neid täitma.

2. Laenutaotluse esitamine

2.1.

Veebilehel võivad laenu taotleda kõik vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud või alalised elanikud.

2.2.

Võrdle veebilehe kasutamine, sealhulgas laenutaotluse esitamine, on Kasutajale tasuta. Laenutaotluse esitamine ei kohusta Kasutajat laenuandjate laenutaotlusi aktsepteerima ega laenulepingut sõlmima.

2.3.

Krediiditaotluse esitamisel luuakse Kasutajale Võrdle veebilehel isiklik taotluspõhised kasutajakontod. Kasutajakontod toimivad personaalse lingina iga laenu pakkumise kohta, mis saadetakse Kasutaja e-posti aadressile või telefonile ning mille abil saab Kasutaja edaspidi oma kasutajakontole siseneda ja tutvuda laenutaotluse vastuseks saabunud laenupakkumistega.

2.4.

Laenutaotluse esitamisel on Kasutaja kohustatud täitma kõik kohustuslikud laenutaotluse väljad ning esitama taotluses ainult õigeid ja täielikke andmeid.

2.5.

Koos laenutaotlusega võib Kasutaja esitada ka taotluses esitatud andmeid tõendavad dokumendid, kui need on nõutavad ja selline võimalus on loodud (eelkõige pangakonto väljavõte).

2.6.

Laenutaotluse esitamisega kinnitab Kasutaja taotluses esitatud andmete ja dokumentide õigsust. Kasutaja peab seejuures arvestama, et valeandmete esitamine võib olla käsitletav pettusena ja tuua kaasa kriminaal- ja/või tsiviilõigusliku vastutuse. Samuti ei võimalda ebaõigete või –täielike andmete esitamine laenuandjatel hinnata õigesti Kasutaja krediidivõimelisust, mille tulemusena ei pruugi pakutav laen olla Kasutajale jõukohane ning võib põhjustada Kasutajale olulisi negatiivseid tagajärgi viiviste ja sissenõudekulude näol või isegi Kasutaja maksejõuetuse.

3. Laenutaotluse menetlemine

3.1.

Kasutaja on teadlik ja nõus, et Võrdle edastab Kasutaja poolt Veebilehel esitatud laenutaotluse elektrooniliselt kõikidele Võrdle koostööpartneriteks olevatele pankadele ja muudele finantseerimisasutustele, kelle laenutoodete kriteeriumitele laenutaotlus vastab.

3.2.

Kasutaja on teadlik ja nõus, et Võrdle võib võtta Kasutajaga ühendust ning nõuda taotluse andmete täpsustamist ja täiendavate andmete või dokumentide esitamist. Samuti võivad Võrdle ja/või laenuandjad koguda Kasutaja poolt esitatud andmete kontrollimiseks teavet usaldusväärsetest sõltumatutest allikatest (nt pensioniregister, rahvastikuregister, vararegistrid, krediidiinfo andmebaasid jne). Kasutaja saab põhjalikumat infot oma isikuandmete töötlemise kohta Võrdle privaatsusteates (kättesaadav vordle.ee/privaatsus) ja Laenuandjate privaatsusteadetega (kättesaadavad Laenuandjate veebilehtedel).

4. Laenupakkumiste esitamine

4.1.

Laenuotsuseid teevad laenuandjad vastavalt oma sise-eeskirjadele ja kohalduvale seadusandlusele. Muuhulgas on laenuandjad ise vastutavad Kasutaja krediidivõimelisuse hindamise ja selleks kasutatud andmete kogumise ja kontrollimise eest.

4.2.

Laenuandjad esitavad positiivse laenuotsuse korral Veebilehe vahendusel Kasutajale suunatud laenupakkumise, millest nähtuvad laenu olulised tingimused nagu laenusumma, intress, lepingutasu jms.

4.3.

Võrdle kuvab Kasutajale suunatud laenuandjate pakkumiste andmed Veebilehel Kasutaja kasutajakontol võrdleval kujul.

4.4.

Laenupakkumiste näol on tegemist esialgsete pakkumistega, mis ei ole siduvad ei Laenuandjale ega Kasutajale.

5. Laenulepingu sõlmimine ja täitmine

5.1.

Laenupakkumiste võrdlusest saab Kasutaja valida talle meelepärase pakkumise, misjärel saab Kasutaja Veebilehel vajalikud juhised edasisteks vajalikest tegevustest, sõltuvalt Võrdle ja vastava laenuandjaga kokku lepitud töövoost.

5.2.

Võrdle ei ole laenulepingu sõlmimisel laenuandja esindaja. Laenuleping sõlmitakse otse laenuandja ja Kasutaja vahel vastavalt laenuandja enda sise-eeskirjadele ja kohalduvale seadusandlusele.

5.3.

Laenuandjal on enne lõpliku laenupakkumuse tegemist ja lepingu sõlmimist õigus võtta Kasutajaga ühendust ning nõuda taotluse andmete täpsustamist ja täiendavate andmete või dokumentide esitamist.

5.4.

Laenuandjad vastutavad ise täielikult selle eest, et Kasutajaga sõlmitud laenuleping vastaks õigusaktides sätestatud nõuetele ning seaduses sätestatud lepingueelse teabe ja hoiatuste esitamise eest Kasutajale.

5.5.

Võrdle ei vahenda sõlmitud laenulepingu täitmist. Laenu maksab Kasutajale välja laenuandja vastavalt sõlmitud laenulepingu tingimustele ning laenu tagasimaksed tuleb teostada samuti otse laenuandjale vastavalt laenulepingus toodud tingimustele. Samuti tuleb esitada laenuandjale laenulepinguga seotud teated ja võimalikud pretensioonid.

6. Isikuandmete töötlemine

6.1.

Teenuse osutamise käigus töötleb Võrdle Kasutajate isikuandmeid.

6.2.

Enne Veebilehe kasutamist tuleb Kasutajal tutvuda Võrdle privaatsusteatega, milles antakse ülevaade, milliseid Kasutajate andmeid Võrdle töötleb ja miks, kuidas andmeid kaitstakse ning millised on Kasutaja õigused seoses isikuandmete töötlemisega. Võrdle privaatsusteade on kättesaadav vordle.ee/privaatsus.

7. Võrdle vastutuse piirangud

7.1.

Võrdle ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad Eesti või muu riigi seadusandluse täitmisest, ametivõimude tegevusest, sõjategevusest, streigist, töösulust või muudest juhtudest, mida Võrdle ei saa mõistlikult vältida ega mõjutada.

7.2.

Juhul, kui Võrdle on järginud tavapäraseid ettevaatusabinõusid, ei vastuta ta muudel põhjustel tekkinud kahju eest. Ühelgi juhul ei võta Võrdle vastutust mistahes kaudse kahju eest.

7.3.

Võrdlel on õigus piirata ligipääsu Veebilehele hooldustööde ja paranduste tegemise ajaks. Võrdle ei vastuta Veebilehe kasutamise katkestustest tingitud võimalike kahjude eest.

7.4.

Laenu taotledes on oluline, et taotleja avaldab taotluses üksnes kontrollitud ja tõeseid andmeid, et laenuandjad saaksid välja arvutada taotleja jaoks sobivaima suurusega igakuise tagasimakse suuruse ning teha taotlejale pakkumise, mis vastab tema finantsolukorrale ja vajadusele.

8. Pretensioonide lahendamise kord

8.1.

Kui Sul on seoses Võrdle tegevusega pretensioone, siis võid meile esitada kaebuse. Kaebuse võib esitada vabas vormis, kuid selguse huvides soovitame eelistada kirjalikku taasesitamist võimaldavat vormi (nt e-kiri).

8.2.

Kaebuses tuleb märkida:

8.2.1.

kaebuse esitaja nimi ees- ja perekonnanimi,

8.2.2.

isikukood või sünniaeg,

8.2.3.

kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, postiaadress),

8.2.4.

kaebuse esitamise kuupäev,

8.2.5.

kaebuse sisu (probleemi kirjeldus, esitatav nõue vms).

8.3.

Kaebuses tuleb viidata asjaoludele ja dokumentidele, mille alusel kaebus esitatakse. Kui soovid tugineda dokumendile, mis ei ole meile vabalt kättesaadav, tuleb see dokument kaebusele lisada.

8.4.

Kaebuse kättesaamise kohta saadame sulle kinnituse ning vaatame kaebuse läbi 15 päeva jooksul (välja arvatud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused, millele vastame hiljemalt 1 kuu jooksul). Võime kaebusele vastamise tähtaega pikendada, kui kaebuse asjaolud on keerukad või vajavad muul põhjusel täiendavat analüüsi. Tähtaja pikendamise korral teavitame sind kaebuse menetlemise pikenemise põhjustest ja uuest vastamise tähtajast.

8.5.

Kaebusele vastame suuliselt, kirjalikult või elektrooniliselt, eelistades võimaluse korral kaebusesse märgitud suhtluskanalit. Kui eelistatud suhtluskanalit ei ole kaebusesse märgitud, vastame kaebusele e-posti teel.

8.6.

Kaebuse rahuldamata jätmise korral esitame vastuses ka vastavad põhjendused.

8.7.

Kui sa ei ole kaebuse vastusega rahul, on sul õigus pöörduda meie üle järelevalvet teostava asutuse ehk Finantsinspektsiooni (Sakala 4 Tallinn 15030, e-post info@fi.ee) või kohtu poole. Tarbijal on õigus esitada kaebus ka Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjonile (Pronksi12, Tallinn 10117, e-post: avaldus@komisjon.ee, avalduse esitamine Internetis: takis.tarbijakaitseamet.ee/avalik/avaldused).

9. Kasutustingimuste muutmine

9.1.

Võrdle võib Kasutustingimusi aeg-ajalt ühepoolselt muuta, kui see on vajalik tulenevalt õigusaktide või kohtupraktika muutustest, laenuandjate laenutingimustest ja protsessidest, järelevalveasutuste ettekirjutustest, Veebilehe ja pakutavate teenuste arendamisest ja täiendustest või Kasutustingimuste selgemaks ja kasutajasõbralikumaks muutmiseks.

9.2.

Kasutustingimuste muutmisest teavitatakse Kasutajaid Veebilehel vähemalt üks kuu ette, välja arvatud juhul, kui tegemist on ebaoluliste muudatustega (nt täpsustused ja sõnastuste parandused) või mis ei mõjuta olemasolevate Kasutajate Veebilehe senist kasutust (nt uute teenuste lisandumine).

Kehtiv alates 08.01.2019